חולב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
02.02.06
052-2223559
roiharod@barak-online.net.il
שפחמ זכרמה רוזאב תויתשתו חטש לעב
לודיג תיב לש המקהב םינינועמה
17.11.06
048202424
רשנ ריע 36641 דוקימ 9161 ד.ת
health-beauty@bezqint.net
ללוכ ירמגל הנבל זניקפ תבקנב תנינועמ
םינפ
15.12.06
052-8705082
adimicha@017.net.il

www.ilovedogs.co.il
םיבלכ ףוליא
12.04.07
0523463100
mor_kalifa@012.net.il
ןיב טבלתמ ךא בלכב ןיינועמ ינא ...ייה
ייפ ראש ןיבל ודרוב הד גוד,םיגוס ינש
ינאו רצח אלל תיטרפ הרידב רג ינא,
תויפיצ יל ןיא.םיגוסה ינש תא בהוא שממ
ןמאנו ךנוחמ היהיש טרפ בלכהמ תוהובג
תאו תעד תווח לבקל חמשא.וילעבל
ץלמומש ףסונ עזג שי םאו.םכתצלמה
.תעדל חמשא
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה