.דמחמ תייח םתאצמ וא םכל הדבא םא "אצמנ/דבא" חולב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.petmarket4u.com/
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
23.11.07
052-8906097
תדנוע ,הנבל רודרבל תבלכ יל החרב
תויצרק דגנ העוצרו המודא דב תעוצר
ורפסמש בבש הל שי
םימדוקה הילעב 985100010754291
םיחטמ תובקעב 6/10-ב החרב .ןורציבמ
(יתעבג) בשומב רוניד יקוקיז לש
03.01.08
052-2693159
matrixsound@012.net.il
סרפ קמעה רוזיאב לאינפס רקוק דבא
אצומל הובג
03.01.08
0526208380
,ברועמ 21/11/07 םויב בלכ דבא
םייברגו ןבל הזח םע רוחש ,יקסאה/באז
.דוהי ,תורטע ינב בשומ רוזאב ,תונבל
.סרוסמ ,יתודידי
01.02.08
0527950253
ןב םיסקמ םרק\ןבל רודרבל דבא
אצומל יפסכ סרפ-םייתנש
07.03.08
0507815497
igal28@bezeqint.net
ןבל רודרבל דבאנ 2.17ב , םלוכל םולש
עבצב רלוק לעב , "ואי'ג" םשה לע הנועה
קובקב קורי/םוח
18.04.08
0524399409
naama_lev@yahoo.com
העוצר ביבאלתב ןבל רודרבל בלכ דבא
תויעב תויצרק דגנ הנבל העוצרו המודא
ןגאב
18.04.08
0542525811
ephrat01@gmail.com
הטומש ןזוא תלעב הנבל הבלכ הדבא
ןג תמרב סנ דח בוחרב למרכ םשל הנועה
18.04.08
0508262670
okorecky@gmail.com
רכיכ רוזיאב דוביאל הכלה 02.04.08 ב
רודרבל תבלכ (הירומ ריצ) ברוח - רפס
הקוקזו תרגובמ הבלכה .'זב עבצב
עבצב רלוק הל היה .הבהאו לופיטל
.בבש תלעבו תרקועמ , רוחש -בוהצ
.ורכש לע אוביי רשייה אצומה
18.04.08
02-5342220
054-2047684
054-6249220
ןוקריה תורוקמ רוזאב הנבל הבלכ הדבא
ישיש םויב הווקת חתפל ןיעה שאר ןיב
דואמ תיתורבחו הלודג הבלכ 11.04.08
יכוכ םשל הנועה
25.04.08
you3590@walla.com
לתב יקסנולש בוחר רוזאב הבלכ החרב
רבעש סוסמ החרב הבלכה .ביבא
תברועמ איה .הילע העוצרה םע הראשנו
.המכ דוע םעו רודרבל םעו לעוש לע
עבצב איה .םיילעוש םיינזאהו בנזה ,ףאה
אוה רלוקהו לוחכ עבצב העוצרה .תנמש
שי .ולול םשל הנוע איה .םינרקוד רלוק
.תיות הל ןיא לבא פי'צ הל
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה