.אשונב םיקסועה םירתאל םירושיק
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

     : ר ו ש י ק

                               : ם  י  ט  ר  פ
09-8988531
http://achva_iluf_klavim.tripod.com
םיבלכ ףוליאל ה.ב.ח.א זכרמה
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה