.דמחמ תויח רוסמל וא ץמאל םכנוצר םא רודמב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
       : ם  י  ט  ר  פ
                     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.petmarket4u.com/
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.tachles2love.co.il
25.05.07
0528558820
miri_g123@yahoo.com
םימתכ םע ןבל יצחו שדוח ןב לותלתח
בהואו יתורבח בבוש םיסקמ רוג.םי'גני'ג
שפחמ.זגראב םיכרצל ךנוחמ.םיקוניפ
.תוללעתהמ לצינש ירחא םח תיב
15.06.07
050-8876334
םח תיב םישפחמ ,הריד רבעמ לשב
רודרבל .שוד -בוהאה ונבלכל בהואו
בוטו ,בוט רבח ,אירב,10 ןב דלוקוש
!דבלב םיבלכ יבהואל ...בל
15.06.07
052-8817413
anatik07@hotmail.com
,המיסקמ שדוח תב הנטנטק הלותח
.תידיימ הריסמל היפיפיו האירב
20.07.07
0546366775
םייניע רופא ןבל היאלמיה לותח הריסמל
סרוסמ הלועמ גזמ הפיפי םיסקמ תולוחכ
העיסנ בקע בהואו םח תיב שפחמ םיינרפצ אלל
24.08.07
0525299423
046211986
,תנסוחמ ,ךרעב 3 תב ,תרקועמ הלותח
לש בלו דחוימב בוט יפוא םע ,תפטלתמ
.דבלב םייניצרל םח תיב תשפחמ בהז
,םיבלכל המיסקמ ,םידלי םע הבוט
התיב תא הארנכ הדביא .הקותמו המיענ
.הקרזנ וא
.דבלב םינוסיחה רובע :םולשת
24.08.07
0528757487
,םיברע םילוגנרת לש םירכז 5 ונתושרב
.רוסמל חמשא
24.08.07
0528757487
ונא ,םייפיפי םירוחש םיזוורב ונתושרב
.םינבל םיזוורב לבקנ םא קלח רוסמל םינכומ
24.08.07
0522790429
.םיסקמו רגוב הלזיו רכז הריסמל
05.10.07
0525796679
yaelchatellard@gmail.com
,תבהוא ,תיתגרנא ,ברועמ רטניופ תבלכ
,3 ליג ..בהואו םח תיב תשפחמ ,תינרקס
.בבש + תרקועמ ,(םינוסיח סקנפ שי) תנסוחמ
05.10.07
050-8292209
םיהדמ בלכ הריסמל - יתדיל תובקעב
4.5 ןב זניקפ גוסמ ויפואו ויפויב רידנו
םייניצרל קר .םיסקמו ןמנמש קנופמ
.דבלב בהואו םח תיב ילעבו
05.10.07
phelps@012.net.il
היהיש ,זניקיפ רוג ץמאל ןיינועמ יתייה
.ילש לותחלו יל ,ישילש ףתושל
23.11.07
0507611478
nirabo@013.net.il
תא רוסמל םיכירצ ונא העיסנ לגרל
הקותמ םייתנש תב הנבל הלותח .יאונס
םידליה םע קחשל חמשת יאונס .העוגרו
תרקועמ יאונס .םירגובמה לצא קנפתהלו
תנסוחמו
23.11.07
054-7238104 הלארשי
יצחו םיישדוח תבכ הקותמ םיבלכ תרוג
.הריסמל
23.11.07
052-6900375
sheferarzi@hotmail.co.il
היה אוה.ילש ןובנראל שדח תיב שפחמ
יל ןיא ירעצלו תועובש המכ קר ילצא
.ותוא קיזחהל ךישמהל תורשפא
07.03.08
052-4216221
davitash@bgu.ac.il
םינטנטק םילותח ירוג הריסמל
.םימיסקמו
18.04.08
052-5226602
o_melech@yahoo.com
,דואמ חמש ,רכז ברועמ רודרבל - ןאפ
,םילותחו םישנא םידלי םע בוט ,ךנוחמ
םח תיבל הריסמל .אירבו טקש
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה