.דמחמ תויחו תויח לש הריכמל וא הינקל רושקה אשונ לכב העדומ ומסרפ
contact@petline.co.il:ל העדוהה חסונ תא וחלש
.04-6752003 :סקפל וא

:ךיראת
       : ם  י  ט  ר  פ
                     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.petmarket4u.com/
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
25.05.07
0545444430
djr18@walla.com
,רצק רעיש !םיממהמ לסאר ק'ג ירוג
לודיג תיבמ .תורצק םיילגר
15.06.07
0526946613
flora.liderman@gmail.com
,יעזג ,ןבל עבצב ,רכז זניקפ רוג הריכמל
עובשו שדוח ןב
20.07.07
0506495795
0505566308
apried@013.net
תבלכ תבהואו המח החפשמל הריסמל
תחפוטמ תנסוחמ יצחו הנשכ תב דאיומס
.ח"ש 1,500 לש ילמס םוכס תרומת בבש םע
20.07.07
052-2790429
ריחמב םימיסקמ רטניופ ירוג הריכמל
!יתונמדזה
20.07.07
0523327409
הנש ינב םה הריכמל תולי'צני'צ 4 יל שי
.םידומחו םיחפותמ םייתודידי םה ךרעב
לדגל היה לוכי אל ל"וחל סטש ילש רבח
...םתוא רוכמל ינממ שקיב אוה זא םתוא
20.07.07
052-2790429
םימיאתמו םימיסקמ הלזיו ירוג הריכמל
תודועת םע םינסוחמ, תוחפשמל
03.08.07
052-6958825
albert_anna@mail.ru
!דועו ינאפי ןי"צ,לדופ,גאפ,םיעיזג םירוג
ןתינ !לארשיב םילודגהמ לודיגה תיב
!םוקמב םירוגה ירוה תא תוארל
03.08.07
0503130656
rosaneseligman@yahoo.com
,םייעזג רבירטר ןדלוג ירוג הריכמל
השולש קר ורתונ .תודועת םעו םינסוחמ
.םייפיפי םירכז
03.08.07
0545-246060
האונילמ+ יגלב העור + ינמרג העור ירוג
םח תיבל רודרבל + יאניריפ + יאבצ
05.10.07
0522790429
םיסקמו קותמ הלזיו רוג הריכמל
תודועת םע ןסוחמ .םידלי םע תוחפשמל
05.10.07
0522679951
תודועת םע םייפהפי וציש ירוג- הריכמל
,רעיש תרישנ אלל ,םינסוחמ ,ץראהמ
לודיגב הכרדה תורשפא ,םידליל חונ עזג
ח"ש - 4500 ריחמ בלכה
23.11.07
0526202680
לוחכ יסור ירוג ילמס ריחמב הריכמל
,(תיעזג יצח אמא ,יעזג אבא) םיברועמ
יצחו השולש יאליגב ,תובקנו םירכז
םע ,םינסוחמ םקלח) הנש יצחו םישדוח
.םירוהה תא תוארל ןתינ .(םינוסיח סקנפ
23.11.07
036480344
0507942646
nirabop@013.net.il
ןב .בנז םודא ינאיבמולוק האוב שחנ
הריכמל יצחו רטמ ךרוא יצחו םייתנש
שימג ח"ש 1000
14.12.07
0773009690
054-7624060
hayagolan@013.net
,ינוניב לדופ ירוג לש תרדהנ הטלמה
יתורבח בלכ אוה לדופה ,שמשימ עבצב
אלל ,םידליל דאמ םיאתמ ,יתחפשמו
,םיפייפי םירוגה .יבלכ חיר אללו הרישנ
ןושאר ןוסיח רחאל ורסמי םירוגה
2 דוע ורתונ .ןיסחוי תדועת םעו ,עוליתו
.דאמ יאדכ ,םירכז
14.12.07
048202424
health-beauty@bezeqint.net
הרוגו אמא םיעזג רבירטר ןדלוג הריכמל
גוויזל ןבל 'זב הרוג תיזניקפ הריכמל
תרומת הירא שאר ןבל זניקפ רכז שורד
גח תבש + יטרפ תיב . ה/רוג תחיקל
.םינינועמל וחלשי תונומת
03.01.08
048202424
health-beauty@bezeqint.net
ןדלוג* גויז הריכמ תויעזג תובלכ
םיישדוח הרוגו +םייתנש רבירטר
הרוג ןבל/'גני'ג תיעזג תיזניקפ* הריכמ
03.01.08
0523240568
oritkalman@gmail.com
הליצניצ דבלב תואצוה תרומת הריכמל
+ראופמ בולכו םישדוח 8 תב הקותמ
תובורמ תועיסנ תובקעב תאז.תופסות
באוכו דבל תראשנ הליצניצה .ל"וחל
(!דבלב בולכה רובע אוה םולשתה)!בלה
01.02.08
0508565533
הטלמה..םייעזג יוט לדופ ירוג ודלונ
םיחונ...םימיסקמ שימשימ ןווגב...תיתיב
שוח.. םידלי םע םיניוצמ..תיבב לודיגל
רעיש תרישנ אלל דואמ חתופמ הנייגה
. יבלכ חיר אללו
01.02.08
0528771313
kipi31@walla.com
הירא שאר םידחוימ ןבל זניקפ ירוג
עוליתו ןושאר ןוסיח ולביק
18.04.08
0522790429 -ינד
םימיאתמו םימיסקמ הלזיו ירוג הריכמל
.תודועת םע םינסוחמ ,תוחפשמל
18.04.08
088584827
ןדלוג ירוגו רודרבל ירוג הריכמל
תיב -רבורג תווחב !!!!םימיהדמ רבירטר
רבירטר ןדלוגו רודרבל יבלכל לודיג
39 קשמ - הלוגס בשומ
18.04.08
054-4466256
edieinat@bezeqint.net
היאלמיה ירוג 3 הריכמל ,דבלב םיניצרל
ח"ש 1,200 !!!םימיהדמ
25.04.08
052-2790429
,תוידנלוה תויסננ תובנרא ירוג הריכמל
תויסננ הרוגנא ,תויסננ תוטומש תובנרא
םירוהה) תויסננ הירא שאר תובנראו
(ל"וחמ אובי
25.04.08
0522790429
םימיאתמו םימיסקמ הלזיו ירוג הריכמל
-ינד .תודועת םע םינסוחמ ,תוחפשמל
25.04.08
0546508518
milly.har@gmail.com
3 ,רנירטוו חוקיפב הטלמה ,וציש ירוג
םיעבצ תלעב םאה ,תחא הבקנו םירכז
רולוק ירט אבאה ,ןבל רופא לש םירידנ
.תודועת ילעב .ויפויב םיהדמ

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה