ונל ובתכ תועדומ חול  םינויסנפ םירנירטו  םיכודיש  אצמנ/דבא  הריסמו ץומיא  הריכמו הינק   ישאר