דמחמה תויח ץורע
:םוקמה
אוה
-הריכמו הינק 
ללכב תויח לש הריכמו הינק
!טרפב דמחמ תויחו

-הריסמו ץומיא
רודמב העדומ ומסרפ
וא ץמאל םכנוצר םא
.דמחמ תויח רוסמל


-אצמנ/דבא
םא רודמב העדומ ומסרפ
דמחמה תייח םכל הדבא
תייח םתאצמ וא םכלש
.דמחמ

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-םיכודיש
תייחל "ךודיש" םישפחמ
.רודמה הז ?םכלש דמחמה

-םירנירטו
.םירנירטו ירתאל םירושיק

-ףוליאו םינויסנפ
םירתאל םירושיק
.אשונב םיקסועה

העדומ םסרפ 
- תועדומ חולב

-ונל ובתכ
"הריכמו הינק"ל-העדומ
'וכו "הריכמו ץומיא " רודמל וא
תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.תושקבו
םכתעדוה חולשמ תעב
תא ונייצ ונילא
רודמה
םש
תא ופרצו שקובמה
.ןופלטה 'סמו םכמש
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל