תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ.םירנירטו ירתאל םירושיק

  : ן ו פ ל ט

                               : ם  י  ט  ר  פ
04-8322713
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה